CASTING EDIAE

Amb la denominació Associació Sociocultural CASTING EDIAE es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.


 

Els fins de l’associació són:

Potenciar, fomentar, promoure o realitzar qualsevol tipus d' actes, activitats o iniciatives culturals i socials.

Difondre, fomentar i conèixer el món de la cultura des de diferents perspectives

Generar hàbits de vida per millorar la salut física, mental i espiritual

Promoure el foment de la cultura en totes les seves manifestacions, esportives i recreatives

Desenvolupar propostes de col·laboració ,mitjançant la pràctica d'activitats esportives, artístiques, lúdiques i de creixement personal. Afavorint entre membres de la comunitat, el desenvolupament d'hàbits saludables.

Potenciar l'existència d'espais multidisciplinars de participació social.

L'organització, promoció i realització d'actuacions de caràcter solidari, benèfic i de recaptació de fons per a diverses causes socials i culturals.

Qualsevol altre objectiu que tingui com a finalitat la promoció de la cultura


Associació Sociocultural CASTING EDIAE, entitat sense ànim de lucre, registrada al corresponent registre d'associacions de Catalunya amb el número G-67154161


Telfs: 634530058 

Correu electronic: direccio@castingediae.org


View Larger Map